Make your own free website on Tripod.com

ทรงพระเจริญ
การใช้โปรแกรม MS PowerPoint
คอมพิวเตอร์
การใช้ Note Book
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์