Make your own free website on Tripod.com

การสร้างตาราง

1. คลิกเครื่องมือ สร้างภาพนิ่ง

2. จะปรากฎกรอบเค้าโครงภาพนิ่งคลิกเลือก เค้าโครงชื่อเรื่องและตาราง

3. จะปรากฎภาพนิ่งเพื่อสร้างตาราง

4. คลิกที่ช่อง คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง แล้วพิมพ

5.ดับเบิ้ลคลิกในกรอบของคลิกสองครั้งเพื่เพิ่มตารางจะปรากฎกรอบโต้ตอบแทรกตารางให้ใส่จำนวนคอลัมน์ และจำนวนแถว ในที่นี้ให้ใส่เลข 2 แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

6. พิมพ์ข้อความใส่ในตารางตามตัวอย่าง

7.ปรับขนาดช่องตารางโดยใช้วิธีเดียวกับการปรับขนาดตารางในโปรแกรมExcelปรับขนาดและสีของตัวอักษรให้เหมาะสม

Home