Make your own free website on Tripod.com

การใส่สีพื้นหลัง

1. คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่าง จะปรากฎรายการคำสั่ง เลือก พื้นหลัง...

2. จะปรากฎกรอบพื้นหลัง คลิกเลือก เติมลักษณะพิเศษ

3.จะปรากฎกรอบเติมลักษณะพิเศษซึ่งจะมีแท็บคำสั่ง4 คือไล่ระดับสีพื้นผิวลวดลายแท็บคำสั่งและรูปภาพสำหรับเลือกลักษณะต่างๆเพื่อทำเป็นพื้นหลังให้เลือกแท็บคำสั่งพื้นผิวเลือกลักษณะพื้นผิวที่ต้องการแล้วคลิกปุ่มตกลง

4. จะปรากฎตัวอย่างพื้นผิวของพื้นหลัง ถ้าคลิก ที่ปุ่มนำไปใช้จะใช้เฉพาะภาพนิ่งปัจจุบันถ้าคลิกที่ปุ่ม ใช้กับทั้งหมด จะใช้กับภาพนิ่งทั้งแฟ้มข้อมูล

5. จะปรากฎพื้นผิวของพื้นหลังบริเวณภาพนิ่งตามที่เลือกไว้

Home